Reglement


1. De inschrijving, per persoon, tot deelname staat open voor een ieder, die de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, met dien verstande dat bij inschrijving in gezinsverband geen leeftijdsgrens is gesteld.

2. De inschrijving dient te geschieden onder de voorwaarde zoals door de Reggestreekfietsvierdaagse zijn bepaald, op het door de Reggestreekfietsvierdaagse verstrekte deelnemerskaart. Dit geldt als bewijs van inschrijving.

3.
De gemiddelde snelheid mag niet meer dan 25 kilometer per uur bedragen.

4. De herinnering aan de Reggestreekfietsvierdaagse wordt bij de eindcontrole op de vierde dag uitgereikt aan de deelnemer (ster), die de fietsvierdaagse met goed gevolg heeft uitgereden en in het bezit is van het minimaal vereiste aantal controlestempels.

5.
De deelnemers aan de Reggestreekfietsvierdaagse doen vrijwillig en geheel voor eigen risico mee aan dit evenement. De stichting Ontdek de Reggestreek is op geen enkele wijze verantwoordelijk of gedeeltelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte noch voor verlies van persoonlijke bezittingen en vrijwaart de stichting Ontdek de Reggestreek voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen.

6. De deelnemers zijn verplicht de voor iedere fietser geldende verkeersregels in acht te nemen. Zij hebben geen bijzondere rechten. Alle aanwijzingen van de politie, dan wel verkeersregelaars, dienen strikt te worden opgevolgd. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het wettelijk verboden is met meer dan twee personen naast elkaar te rijden.

7. De fietsen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen. Het gebruik van bromfietsen is niet toegestaan.

8.
Het is nadrukkelijk verboden door ongepaste luidruchtigheid of ongemanierd optreden anderen te hinderen. Overtreding kan uitsluiting tot gevolg hebben.

9. De stichting Ontdek de Reggestreek behoudt zich het recht voor de start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen dan wel de Reggestreekfietsvierdaagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op restitutie.

10. Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met een eventueel gebruik van personalia en/of beeltenis in druk, op foto, film/video, TV-beelden etc. voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de stichting Ontdek de Reggestreek. De Privacywet is hierop van toepassing. Voor het gebruik van persoonsgegevens kan geen financiële vergoeding worden gevorderd. 

11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de stichting Ontdek de Reggestreek. Het bestuur draagt er zorg voor dat elke deelnemer bij inschrijving kennis kan nemen van dit reglement.

12. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.